Garanti/vilkår

Standard forretningsvilkår hos Musangen Motor:

1. Omfang: Nedenstående er Musangen Motor (MM) gjeldende avtale og forretningsvilkår som gjelder for ethvert oppdrag uavhengig om avtaleinngåelse, utførelse eller leveranse skjer på det faste forretningssted, hos kunden, eller hos tredjemann, og går foran alle andre former for avtalevilkår med annet er skriftlig avtalt mellom partene for angjeldende oppdrag eller følger av ufravikelig lov.

2. Avtaleform: Oppdrag skal normalt bekreftes skriftlig ved bestilling i form av sluttseddel – ordrebekreftelse – der type produkt og arbeide angis, samt hva slags pristype som er avtalt og antatt tidsforløp for oppdraget. Partene kan avstå fra skriftlig odrebekreftelse, for hvilket tilfelle kunden godtar at sådan muntlig avtale ved eventuell senere uenighet innebærer at disse standard avtale og forretningsvilkår gjelder på samme måte som om de skulle være skriftlig akseptert av kunden på forhånd.

3. Pris: Alle priser oppgis eks merverdiavgift. Det skilles mellom: 3.1 Regningsarbeide, som er løpende pris for medgått tid etter de satser som gjalt på bestillingstidspunktet, samt normalt forretningsmessig påslag for innkjøpte deler og 3.2 Avtalt fast pris, som bare kan avtales skriftlig ved ordrebekreftelse. 3.4 Prisoverslag tilhører kategori Regningsarbeide og er IKKE avtalt fastpris og innebærerer i praksis at Musangen Motor kan fortsette arbeidet uten å kontakte kunden selvom prisoverslaget overskrides med inntil 10% beregnet adskilt og uavhengig for arbeide og for deler/komponenter.

4. Oppdragstype: 4.1 Endringsoppdrag er en allerede inngått avtale der omfanget endres slik at kunden betaler det mere eller det mindre som blir en konsekvens av endringen kalkulert etter samme kriteria som opprinnelig avtalt. 4.2 Tilleggsoppdrag er enhver ny ordre som skjer etter inngåelsen av det første oppdrag, og som kommer i tillegg til dette, og blir å prissette som løpende regningsarbeide medmindre det er skriftlig avtalt ved ordrebekreftelse av det dreier seg om et Endringsoppdrag.

5. Betaling: Betaling skjer mot faktura. Med mindre annet er skriftlig avtalt, jfr ordrebekrftelse, skal betaling skje kontant ved levering. Bankoverføring skal være foretatt i tide, slik at pengene kan bekreftes på MMs konto forut for levering.

6. Garantier: MM gir kun garanti for eget arbeide, og egen tilvirkning av deler/komponenter, i den utstrekning så er lovbestemt. Slik garanti gjelder bare for komplette motorer eller selvstendig fungerende komponenter, som blir testet/funksjonsprøvet sammen med kunden ved utlevering. Garanti gjelder ikke når kundens egen håndtering/videre montering/bearbeiding kan påvirke resultatet av MMs opprinnelige arbeide/leveranse. Videre, slik garanti gjelder bare når alle for oppdraget demonterte pakninger, foringer, lager, strekkbolter, låsemuttere, o.l., uansett kvalitet ved demontering, for kundens regning erstattes med nye og at fagmessig maskinvask av det demonterte gjennomføres etter MMs skjønn som tilleggsarbeide selvom avtale herom ikke forelå. Følgeskade og avsavn erstattes ikke. På innkjøpte deler/komponenter gjelder produsentens garantivilkår uten ansvar for MM med mindre annet er lovbestemt.

7. Uforutsette forhold: Kunden bærer selv ansvaret for alle uforutsette forhold som arbeidets gang måtte avdekke som som eventuelt medfører at det utførte arbeidet og de innkjøpte deler, som må betales, får liten eller ingen nytteverdi medmindre de nye avdekkede forhold også utbedres. MM skal stoppe arbeidet for å begrense kundens kostnader inntil kunden har tatt stillig til den nye situasjonen. Avbrytes oppdraget skal kunden bare betale for faktisk medgått tid samt deler/komponenter som ikke kan returneres, men MM kan ikke holdes ansvarlig for ikke å ha forutsett eller advart kunden mot overraskelser under arbeidets gang.

8. Reklamasjoner: Kunden plikter å fremme enhver reklamasjon uten ugrunnet opphold samtidig som objektet bringes tilbake til MM for inspeksjon. I motsatt fall tapes retten til reklamasjon. Kunden har ikke rett på prisavslag/erstatning i det MM har ubetinget rett til selv å utbedre reklamasjoner som aksepteres. Reklamasjonsretten går tapt i det øyeblikk kunden selv prøver å utbedre feilen eller lar andre, herunder også autoriserte verksteder, utføre noen form for arbeide, herunder også demonteringer som er rene undersøkelser.

9. Salgspant – Tilbakeholdsrett – Dekningssalg: Kunden godtar salgspant for deler og komponenter som etter lov kan være undergitt salgspant. Uavhengig av salgspant har MM tilbakeholdsrett i hele objektet som er overlevert fra kunden uten hensyn til om oppdraget bare gjelder en liten del av dette og uten hensyn til om objektet er operativt uavhengig av oppdragets utførelse. Kunden kan ikke søke tilbakeholdsretten opphevet ved etablering av bankgaranti. Ved manglende betaling til tross for skriftlig purring, uten hensyn til beløpets størrelse i forhold til objektets samlede verdi, har MM rett til dekningssalg etter de til enhver tid gjeldende rettsregler og kundens har ved sin underskrift/kvittering på sluttseddel – ordrebekreftelsen – godtatt det rettslige tvangsgrunnlag for slikt dekningssalg av objektet, jfr tvangsfullbyrdelsesloven.

10.Ansvar ved tyveri, skadeforvoldelse, brann, o.l.: Innleverte deler, komponenter, motorer oppbevares innendørs – større enheter som kjøretøy, båter o.l. utendørs eller eventuelt innendørs bare når arbeide pågår. For alle alternativer står objektet(ene) for kundens regning og risiko hva angår deres henderlige undergang eller skade herunder også ved tyveri, hærverk og brann og kunden er selv ansvarlig for eventuell egen forsikring som dekker situasjonen. Ved skriftlig avtale krysset av på ordreskjema kan kunden mot vederlag dekkes, minus egenandel, av særskilt forsikring.

11. Tvister som ikke kan løses etter forhandlinger henvises til ordinær domstolbehandling ved Musangen Motors verneting med varsel som for innenbygdsboende.

v. 8. februar 2007